Szanowni Państwo.

Cmentarz parafialny w Zaklikowie pozostaje otwarty. Prosimy jednak odwiedzających i uczestniczących w pogrzebach o respektowanie ograniczeń w poruszaniu i gromadzeniu się oraz stosowanie środków indywidualnego zabezpieczenia zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W szczególności zaś stosowanie masek ochronnych, unikanie i nie tworzenie zgromadzeń i zachowanie odległości od innych osób. Bardzo prosimy o respektowanie wymienionych zasad bezpieczeństwa w szczególnym okresie Święta Zmarłych.


Szanowni Państwo.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem „ekologicznej” encykliki papieża Franciszka „Pochwalony bądź”.

Encyklika Laudato Si (pdf)


NISZCZENIE DRZEWOSTANU NA ZAKLIKOWSKIM CMENTARZU

Szanowni Państwo.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zwracanie bacznej uwagi na to co dzieje się z zabytkowym drzewostanem na zaklikowskim cmentarzu. Od początku 2016 roku zmuszony byłem wyciąć około 50 drzew. W większości przypadków powodem wycinki było uszkodzenie przez podcięcie lub nawiercenie i zalanie otworów trucizną. Obowiązkowe nasadzenia po wycince również nie przetrwały z powodu zniszczenia przez niewykrytych sprawców. Ostatnio kolejne cztery drzewa zostały nawiercone i otrute. Dwa są już nie do uratowania, dwa jeszcze walczą. Wywiercone otwory zostały zaklejone, uszkodzone drzewa są oznaczone ogłoszeniami o sankcji karnej za niszczenie drzew na terenie chronionym. Szanowni Państwo, proszę pomyśleć co zostanie z tego cmentarza jeśli nie będzie tych pięknych, starych drzew. Zwracam się z prośba do wszystkich nieobojętnych – miejcie oczy otwarte. Zwracam się również do osób, które niszczą drzewa – czy naprawdę chcecie spalonego słońcem, bezdrzewnego cmentarza bez śpiewu ptaków? Cmentarza, na którym z powodu słońca i wiatru nie będziecie mogli wystać pięciu minut przy grobach bliskich?

Administrator
Zbigniew Zacharski

Poniżej dokumentacja fotograficzna tego barbarzyństwa:


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Anny (Kancelaria cmentarza mieści się w Zaklikowie przy ul. Kościelnej 10).
 • dane osobowe przetwarzane mogą być w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług regulowanych przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz umową, o ile taka zostanie zawarta oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z chowaniem zmarłych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Kancelaria Cmentarza Parafialnego w Zaklikowie zwraca się z prośbą do Parafian

posiadających groby bliskich na zaklikowskim cmentarzu o informowanie, którymi grobami się opiekują i w sytuacji braku tabliczki, kto jest w danym grobie pochowany. Prosimy również o wnoszenie corocznej opłaty na utrzymanie porządku w wysokości 25 złotych.

 • Prosimy również o segregowanie odpadów, gdyż dzięki temu płacimy niższe rachunki za wywóz śmieci.
 • Nade wszystko prosimy o nieprzynoszenie na cmentarz śmieci domowych, każdy mieszkaniec Zaklikowa ma przecież zagwarantowany odbiór śmieci z domu i obejścia, ponadto Zakład Usług Komunalnych prowadzi punkt zbiórki selektywnej odpadów.
 • W okresie od wiosny do jesieni kosimy trawy na całym cmentarzu. Bardzo prosimy o nie używanie preparatów chwastobójczych, gdyż niszczą one drzewa.
 • Prosimy o indywidualne ubezpieczanie nagrobków, nie ponosimy bowiem odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody.

Regulamin Cmentarza w Zaklikowie

Regulamin wykonywania prac kamieniarskich na cmentarzu w Zaklikowie


Administracja cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia nagrobków wyrządzone przez drzewa i konary połamane w czasie burz.
Bardzo prosimy o indywidualne ubezpieczanie nagrobków.

Czy warto ubezpieczyć nagrobek? Kliknij tutaj

Przykładowa polisa (pdf)


W ostatnich dniach zamontowano na cmentarzu dodatkowe kamery. Zdjęcia osób wyrzucających odpady komunalne do śmietników na terenie cmentarza, bądź niszczących drzewa przez obrąbywanie kory i nawiercanie pni zostaną przekazane policji.


Wycinka i pielęgnacja drzew należy do obowiązków administratora, dlatego od użytkowników cmentarza nie pobiera się za te czynności opłat. Jednocześnie wnioski o wycinkę administrator przyjmuje tylko od osób, które wniosły opłatę na utrzymanie cmentarza za groby, którymi się opiekują.


Cmentarz parafialny jest własnością parafii a odpowiedzialnym  za utrzymanie cmentarza jest proboszcz miejsca. Opłaty na utrzymanie cmentarza przeznaczane są na wynagrodzenie dla pracowników cmentarza, wywóz śmieci, napełnianie zbiorników wodą, wycinkę i pielęgnację drzew, utrzymanie kancelarii i pokrycie szeregu innych incydentalnych i cyklicznych kosztów.

Poniżej kilka informacji na temat prawnych podstaw funkcjonowania cmentarza parafialnego.

Rozdział Kościoła od Państwa.

Konstytucja RP i Konkordat – umowa zawarta między RP a Stolicą Apostolską, gwarantują rozdział Kościoła od Państwa. Stwierdzenie niezależności porządku kościelnego i świeckiego ma istotne konsekwencje w codziennych stosunkach między państwem a Kościołem. Dotyczy to także kwestii odrębnego porządku prawnego, w tym opłat cmentarnych pobieranych przez zarządcę cmentarza wyznaniowego, jakim jest każdy cmentarz parafialny.

Prawo Kościoła do pełnienia swej misji.

Rozdział Kościoła od Państwa zgodnie z art. 5 Konkordatu, zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji. Misja ta obejmuje zadanie: nauczania, uświęcania i rządzenia. Kościołowi przysługuje ze wzgl. na prawo do wolności religijnej prawo do głoszenia Ewangelii, prawo do sprawowania sakramentów i prawo posiadania, zarządzania i administrowania jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Kościół w celu realizacji swej potrójnej misji potrzebuje odpowiednich obiektów sakralnych lub kościelnych, takich jak: kościoły, kaplice, cmentarze, domy zakonne czy parafialne itp. Władza rządzenia, która obejmuje zarządzanie i administrowanie swoimi sprawami dotyczy zarówno dysponowania dobrami duchowymi (sprawowanie i udzielanie sakramentów, kult), jak i dobrami materialnymi, które są własnością Kościoła. Zatem w zarządzaniu tymi dobrami Kościół może i kieruje się w swoich sprawach przede wszystkim normami prawa kościelnego.

Prawo parafii do zarządzania i administrowania cmentarzem.

Zgodnie z prawem Kościoła, tam gdzie to możliwe Kościół powinien mieć własne cmentarze, albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich, przeznaczone do grzebania zmarłych, należycie pobłogosławione. To prawo Kościoła zostało potwierdzone także w prawie polskim, w art. 24 Konkordatu, gdzie czytamy: Kościół ma prawo do budowy, rozbudowy i konserwacji obiektów sakralnych i kościelnych oraz cmentarzy – zgodnie z prawem polskim…. Prawo do posiadania cmentarza połączone jest nierozdzielnie z prawem do zarządzania nim, o czym świadczy zastosowany w art. 1 i 2 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 podział na cmentarze komunalne i wyznaniowe. Kryterium tego podziału jest organ kompetentny do założenia, utrzymania, zarządzania i zamknięcia cmentarza. Organem kompetentnym w przypadku cmentarza komunalnego są władze samorządowe. W przypadku cmentarza wyznaniowego organem kompetentnym jest związek wyznaniowy, do którego należy cmentarz – w naszym przypadku jest nim właściwa władza kościelna, którą w parafii reprezentuje proboszcz. Prawo polskie zrównuje w prawie oba rodzaje cmentarzy. Zrównani w tej ustawie są także zarządzający cmentarzami. Przepisy zawarte w ustawie dotyczą zatem wszystkich cmentarzy i obowiązują wszystkich zarządców. Wszyscy zarządcy mają nie tylko jednakowe obowiązki ale i prawa.

„Kanonizacja” prawa świeckiego.

Wzajemny stosunek prawa kanonicznego do prawa państwowego przewiduje, że ustawy państwowe, do których odsyła prawo kościelne, należy stosować w prawie kanonicznym – uznać je za kościelne i stosować, jeżeli nie są sprzeczne z prawem Bożym, a prawo kanoniczne nie stanowi inaczej. Prawo RP domaga się, by sprawowanie kultu i zarząd dobrami Kościoła był zgodny przepisami prawa państwowego. Oznacza to, że przepisy prawa kościelnego ustanawiane przez właściwą władzę kościelną, nie mogą być sprzeczne z istniejącym prawem. Dlatego Kościół w zarządzaniu dobrami materialnymi często nie ustanawia odrębnego prawa, a korzysta w tej kwestii z prawa obowiązującego w Polsce. Nie czyni tego jedynie wtedy, gdy prawo świeckie jest sprzeczne z normami prawa Bożego (np. 10 Przykazań).

Prawo kościelne w kan. 1243 mówi, że przepisy dotyczące porządku, ochrony i utrzymania cmentarza reguluje prawo partykularne – prawo diecezjalne. Na podstawie kan. 22 i 1243 w tym względzie obowiązują go obok przepisów KPK (kan. 1240- 1243, 1273-1289) i prawa diecezjalnego także odpowiednie przepisy państwowe. Kościół przyjmuje za własne i przestrzega m.in.: Ustawę z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 r. nr 23 poz. 195 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z dn. 21 marca 2008 r.).

Zarządzanie cmentarzem.

Art. 2 ust. 2  Ustawy o cmentarzach stanowi, że zarządzanie i utrzymanie cmentarza wyznaniowego należy do związków wyznaniowych (w naszym przypadku chodzi o parafię). Ustawa nie wylicza obowiązków i praw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem. Z treści ustawy i rozporządzeń można jednak stwierdzić, że chodzi przede wszystkim o właściwe (zgodne z prawem):

 • wykonywanie usług cmentarnych,
 • prowadzenie ewidencji grobów i osób uprawnionych do ich dysponowaniem,
 • utrzymanie porządku,
 • budowanie grobów,
 • obsługę ceremonii pogrzebowych,
 • pieczę nad bezpieczeństwem osób i mienia,
 • ustanowienie regulaminu funkcjonowania cmentarza przez właściwą władzę,
 • przyjmowanie opłat cmentarnych i ustalanie ich wysokości przez właściwą władzę.

Państwo nie reguluje szczegółowo kwestii wysokości ani rodzaju opłat cmentarnych – zostawia ją decyzji samorządu (cmentarz komunalny), bądź władz związku wyznaniowego (cmentarz wyznaniowy) zgodnie z Ustawą o cmentarzach…, ponieważ to one są zarządcą cmentarza, odpowiadają za jego stan i utrzymanie. W związku z tym prawo partykularne (diecezjalne) Kościoła reguluje kwestię opłat cmentarnych bardziej szczegółowo niż ustawa.